[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]

/trip/ - Tripcioty

Name
Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554593591885.jpg (105.02 KB, 723x800, 723:800, picie.jpg) Google iqdb

 No.45

sram sobie do buzi i to wypijam

 No.46

to chyba coś nie w porządku? masz biegunkę?

 No.66

>>46
wszystko jest w jak największym porządku

 No.67

ty to jesteś

 No.68

>>67
a ty kim jesteś?

 No.92

>>68
nie uważam, żebym czuł się zobowiązany do napisania kim jestem
możesz wywołać taki stan, ale nie wiem czy ci na tym zależy ;)

 No.93

>>67
heh, do loszki tak piszę

 No.115

File: 1562975522544.gif (896.32 KB, 540x644, 135:161, gleeee.gif) Google iqdb

ty to dobry czam w sumie, zacne tu pisac bo nie umiem,a klawiatura ma tylko ł¸

sorki za autism
macie to albedo[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]