[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554748015829.jpg (490.63 KB, 792x549, 88:61, Fotolia_54005492_Subscript….jpg) Google iqdb

 No.699

itt jakbyśmy byli na atenszonie
>ehh atenoanoni byłem wczoraj w łaźni i taka ładna loszka była ale nie dla niewolnika to

 No.703

>>699
u nas nawet nie ma łaźni t. ateny b

 No.704

>tfw skazali mnie na śmierć i jutro mam wyrok[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]