[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554736692336.jpg (7.62 KB, 249x203, 249:203, images.jpg) Google iqdb

 No.689

ale macie tutaj jakieś ograniczenie czasowe w tworzeniu nowych tematów, nie? albo chociaż godziny, kiedy czan jest otwarty a kiedy nie? bo obawiam się, że ktoś spróbuje zasrać

 No.690

to nie wilno, tutaj moderacja jest aktywna 24/7

 No.691

>>690
ale nie wszyscy to aktywy, nie? macie tam jakiegoś pasywa?

 No.692

moderację popierdoliło, TRZYDZIEŚCI minut czekania po napisaniu, zanim będzie możliwe usunięcie posta… no ludzie

 No.693

>>691
jeszcze parę lat niesrania i tak mi odpierdoli że będę obciągał fiuty z przyjemnością

 No.694


 No.695

File: 1554737340330.gif (103.77 KB, 437x430, 437:430, f5.gif) Google iqdb

>>689
systemy monitorujące moderacji działają 24/7 i są widoczne na picrelu

 No.698

>>692
już możesz usunąć

 No.712

zmniejszyłem usuwanie do 10 minut[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]