[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554640981298.jpg (88.91 KB, 900x632, 225:158, yaoi_satan_x_lucyfax_by_ru….jpg) Google iqdb

 No.666

get

 No.667

ja pierdole no w sumie furcioty to szatanski pomiot wiec pasuje
a pfu

 No.668

>>667
no niestety, na szybko szukałem w grafice google, nie znam stron z ładnymi rzeczami

 No.669

>>668
myślałem że sam to narysowałeś z okazji geta

 No.671

>>670
<span style="background-color: #000000; color: #FF9C00; font-weight: bold;"> xD </span>[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]