[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554409347316.gif (1.72 MB, 498x278, 249:139, tenor (1).gif) Google iqdb

 No.561

fajnie byłoby napisać jeszcze 40 postów do północy żeby wyrobić normę 100 postów na dzień

 No.562

File: 1554409738289.jpg (118.22 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault (1).jpg) Google iqdb

zaraz zjem banana

 No.563

zjadłem banana

 No.565

jem kiełbaskę

 No.566

kupe zjeć

 No.567

>>566
nie dali mi nigdy

 No.571

>>567
da sie zmienić ten stan rzeczy :)

 No.572

>>571
b-boję się…

 No.573

>>572
jaki maminsynek haha

 No.575

File: 1554482664628.jpg (51.41 KB, 460x538, 230:269, skwaszona.jpg) Google iqdb

to jest ten słynny, samozwańczy motor napędowy wilna?

 No.576

>>575
thenamin to jebana zakała

 No.577

>>576
pokaż swoją twarz

 No.578

File: 1554489802935.png (430.42 KB, 493x769, 493:769, photo-no-exif.png) Google iqdb


 No.579

>>578
dobra usuń, wiem że to nie ty

 No.580

>>579
nic nie wiesz o życiu chłopie

 No.653

>>578
incelstwo aż sie wylewa z tego zdjęcia xD[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]