[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1562411425316.gif (7.76 KB, 100x100, 1:1, siup.gif) Google iqdb

 No.2156

jak się nazywał ten czan z którym atenszon miał sojusz? wisi jeszcze?

 No.2157

a dobra wiem, szon.cf i spadł
>You'll have to wait another 1 year before deleting that.
xD

 No.2158

otóż był to vichan[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]