[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1562080467903.png (107.44 KB, 320x320, 1:1, smieszny pan.png) Google iqdb

 No.2147

wszystkiego najlepszego tomo!

 No.2149

File: 1562187737732.png (1.31 MB, 960x1620, 16:27, 1562177728543617668.png) Google iqdb

JESTEM ŚCIGANY Z URZĘDU

 No.2150

File: 1562348793512.jpg (61.98 KB, 504x452, 126:113, chuj wam w dupe spierdoksy….jpg) Google iqdb


 No.2151

>>2150
ale przecież to wilniaki to były gównojady a nie karaniaki[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]