[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1559998876791.png (487.65 KB, 1800x2226, 300:371, 190316155437283350.png) Google iqdb

 No.2079

co tam, arnold, dupa pęka?

 No.2080

on ci nie odpowie, wiesz dlaczego? bo ma bana ;)))))

 No.2081

z atenszona zrobił się taki polski /int/?

 No.2086

>>2080
a no kurcze zapomnialem heh no trudno

 No.2087

eurocwel to trapawka i ganonki

 No.2089

>>2087
>dawanie atencji zjebowi

 No.2123

to kto jest w końcu adminem tamtego kurwidołu zwanego wilnem?

 No.2124

>>2123
adminem to nie wiem ale królem wilna jest Buldupcian a królową jest Miaudoczka

 No.2126

czuje dobrze element deep wilna tak głębokiego że go nawet nie ma na pikrelu :3

 No.2128

>>2124
xD taka prawda[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]