[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1559748135645.jpg (480.5 KB, 675x1200, 9:16, stanie stopami i patrzenie.jpg) Google iqdb

 No.2075

pierdolę alabamę
alabama to skurwysyn

 No.2076

to niezły czan xD oficjalnie zamykam

 No.2077

uhm engrish please

 No.2078

stan ułomków, taka prawda[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]