[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1559338893755.jpg (74.97 KB, 960x874, 480:437, 1388383136501.jpg) Google iqdb

 No.2037

POST PONIES

 No.2038

doktor wykurwiaj

 No.2040

File: 1559339098144.jpg (142.96 KB, 768x768, 1:1, 74731010.jpg) Google iqdb

>>2038
imagine advertising a polish image board to english speakers. simply ebin.

 No.2041

>>2040
doktor polish is atention whore who posted twilight sparkle a lot

 No.2043

File: 1559339446841.png (80.05 KB, 335x371, 335:371, 1383481503185.png) Google iqdb


 No.2044

>>2043
lol what a nerd

 No.2045

File: 1559339529383.png (331.85 KB, 950x792, 475:396, 1541963176323.png) Google iqdb


 No.2046

File: 1559339599252.jpg (61.45 KB, 650x532, 325:266, 1533218954647.jpg) Google iqdb


 No.2047

File: 1559339627981.png (139.66 KB, 640x640, 1:1, 1524171923360.png) Google iqdb


 No.2048

are you a ponyfag or something? lgbt? gay?

 No.2049

File: 1559339989493.png (166.39 KB, 937x671, 937:671, 1533861799765.png) Google iqdb

>>2048
What gave that away?

 No.2051

File: 1559340322475.png (31.74 KB, 435x480, 29:32, 1543037938330.png) Google iqdb


 No.2055

>>2051
its not pony, its jew

 No.2057

File: 1559340758139.png (165.96 KB, 500x574, 250:287, 1522184132273.png) Google iqdb


 No.2069

File: 1559346812509.png (270.62 KB, 900x563, 900:563, 1542159229339.png) Google iqdb


 No.2070

File: 1559362451043.png (982.38 KB, 1280x1067, 1280:1067, 1537658860854.png) Google iqdb


 No.2074

File: 1559564737864.gif (1.99 MB, 350x402, 175:201, pope twillight.gif) Google iqdb


 No.2084

>>2074
>wynoszenie z flaterki

 No.2085

File: 1560119110325.jpg (55.17 KB, 258x360, 43:60, żaba gromko śmiecha.jpg) Google iqdb

>>2084
>utożsamianie się z jakąkolwiek społecznością czanową[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]