[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1558651950739.jpg (572.5 KB, 798x1064, 3:4, IMG_20190523_215903.jpg) Google iqdb

 No.2002

 No.2003

File: 1558679456573.png (253.79 KB, 351x356, 351:356, 1522846621213865.png) Google iqdb

tryhard/10
wystarczyło mi dosłownie kilka pierwszych sekund
dosć

 No.2007

>>2003
Chuj kurwa debil patus śmieć koczkodan

 No.2008

>>2003
Ale trochę racji bo to jeszcze lepsze
https://www.youtube.com/watch?v=ukzuosnZDl0[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]