[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1557675191609.jpg (40.4 KB, 509x459, 509:459, rosja.jpg) Google iqdb

 No.1907

kurwa nie da się być bardziej martwym,
może to kwestia chujowej kapczy? O ile pamiętam na wilnie jest podobna.

 No.1908

sischan jest bardziej martwy

 No.1909

>>1907
co tam pisze?

 No.1910

>>1909
napisałem że SISCHAN JEST BARDZIEJ MARTWY

 No.1914

no ta kapcza to takie meh;
uczenie maszynowe pewno wchodzi motzno;
ten obrazek to definicja dzbana?

 No.1928

>>1914
>>1909
"Eldar Gabidulin z wioski Luniewo (okręg Włodzimierski) robi codziennie niesamowite fotografie trzylitrowych słoików z wodą."

Dla mnie to definicja absurdu jakim jest Rosja

 No.1964

Wodą czy wódą xD?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]