[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554141159278.png (143.39 KB, 1033x836, 1033:836, atenszon.png) Google iqdb

 No.189

zrobiłem OCET

 No.190

xD

 No.191

File: 1554141381033.jpeg (30.89 KB, 474x480, 79:80, IMG_2428422696760.jpeg) Google iqdb

nawet swojego loga nie macie

 No.192

>>191
>pobieranie papieży z facebooka
noooo kolego

 No.193

dobra słuchajcie, kto ma więcej ocetów, wilczan czy atenszon?

 No.194

>>193
twoja stara przebiegu

 No.201

>>194
>wyzywanie matek
PUTAS TO TY?!?!

 No.219

>>201
zrób mu loda jeszcze i gówno z dupy zeżryj piesku

 No.228

karaczan, wilczan - anonimowi użytkownicy, ciężko takim zaufać, ciekawe co mają do ukrycia
a ten szon - użytkownicy z awatarami, rozpoznawalne marki zamiast niezidentyfikowanych podróbek

 No.238

File: 1554146570497.jpg (11.54 KB, 236x314, 118:157, satania dumna.jpg) Google iqdb

>>228
tak bardzo to
tylko przestępcy i kłamcy mają coś do ukrycia

 No.239

File: 1554146641042.jpg (101.47 KB, 644x644, 1:1, umaru 'himouto' chan.jpg) Google iqdb

>>238
this tbh senpai

 No.244

File: 1554147227635.png (157.85 KB, 1033x836, 1033:836, 1554141159278.png) Google iqdb


 No.246

>>244
gdzieś to logo się wyświetla? bo ja nie widzę

 No.247

File: 1554147993476.png (12 KB, 1200x1200, 1:1, 1200px-Emoticon_Smile_Face….png) Google iqdb

>>228
osoby tworzą na forum o niczym swoje awatarki, swoiste alterego, przypisując sobie cechy postaci, której zdjęciami i grafikami się posługują, co sugerować może że są popierdoleni wpż
ja bym wolał z takimi się nie zadawać
wiem po sobie że pełna anonimowość jest lepsza niż tworzenie swojej "marki", szczególnie z domieszką anonimowości

 No.248

>>246
ctrl+f5 i powinno się pojawić jako ikona szona

 No.250

>>247
>emoticon smile w obrazku
to nie karachan żeby były bany za emotki

 No.252

File: 1554148377625.png (4.92 KB, 256x256, 1:1, katakana_letter_tu_u30C4_i….png) Google iqdb

>>250
chciałem dużą ;-) w sensie klasyczną ale nie znalazłem więc dałem zwykły uśmiech, lepiej wygląda taka duża niż mały pierd gdzieś w tekście

 No.271

test

 No.272

drugi test

 No.273


 No.274

to niezłe tripkody jak tylko na osobnej desce są

 No.275

>>274
w założeniach pole Name miało być dostępne na wszystkich deskach, ale w ostatniej chwili założenia uległy zmianie

 No.276

>>275
czy możesz zmienić założenia???

 No.277

>>276
widzę słuchacz trollujący

 No.727

bump

 No.2639

test

 No.2644

bump[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]