[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1557509724879.jpg (19.03 KB, 447x400, 447:400, 2.jpg) Google iqdb

 No.1879

>tfw atenszon jest martwy, bo i tak można się atencjonować bez problemu na wilnie

 No.1883

szon jest martwy, bo target i tak siedzi na diskordziku[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]