[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1557495726248.png (593.67 KB, 948x948, 1:1, urocze zdenerwowanie.png) Google iqdb

 No.1876

jaaaaaaa pierdole

 No.1877

należałby zapytać co ci się stało, więc pytam

 No.1885

>>1877
chce mi się pierdolić[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]