[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1557252208991.gif (574.17 KB, 400x268, 100:67, puchatek oddaje pokłony sz….gif) Google iqdb

 No.1810

Słowofiltr
# metale to huj → xD

 No.1811

Tylko coś sprawdzam
#metaletochuj
#metale to chuj
#metale_to_chuj

 No.1812

>>1811
i co chciałeś tym osiągnąć

 No.1815

>>1812
nie interesuj się bo kociej mordy dostaniesz

 No.1817

>>1811
>>1813
co wy kurwa odpierdalacie

 No.1819

to nie pierwszy kwietnia, kolego

 No.1820

>>1819
ja pańskich nauczycieli zastępował nie będę

 No.1826

>>1813
>>1814
>>1816
>>1818
>>1821
>>1822
>>1823
uuu cenzura na kurwiszonie

 No.1827

>>1824
>>1825
o tym nie wiedziałem, co tam było?

 No.1828

>>1827
Że jak, że niby gdzie? Szukałem tylko tutejszych emotek jeżeli jakieś są

 No.1829

File: 1557259062276.png (1.83 KB, 62x78, 31:39, adolf.png) Google iqdb


 No.1831

>>1826
ja tu tylko sprzątam

 No.1862

co tam bylo[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ mapkowe ] [ Search ]