[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554159912442.png (103.31 KB, 600x674, 300:337, uśmieszek.png) Google iqdb

 No.278[Reply]

gdy robiłem hajs oglądałeś disney channel

 No.279

gdy na chleb mówiłeś pep ja raczyłem na 4czanie
gdy ty miałeś pierwszą komunię ja raczyłem na tentaklu
gdy powtarzałeś lekturki do matury, ja raczyłem na karaczanie
i ty masz czelność teraz nazywać się rakiem?

 No.281

>>279
z jakiej to piosenki??File: 1554146849352.png (2.43 MB, 2560x1440, 16:9, wallhaven-695712.png) Google iqdb

 No.241[Reply]

Siemanko, co tu tak cicho? Są tu jakieś sportowe świry?!
5 posts omitted. Click reply to view.

 No.265

>>264
niby za co, jestem prawilnym anonem

 No.266

>>265
>avatarkurwa
>prawilny anon
no tak średnio ci to wyszło bym powiedział xD

 No.270

>>266
wszyscy ludzie są na swój sposób atencjuszami, taka już natura ludzkaFile: 1554153181090.png (246.45 KB, 501x425, 501:425, satania łapka.png) Google iqdb

 No.267[Reply]

move thread test

 No.268

Moved to >>>/a/6.File: 1554148422308.jpg (109.73 KB, 900x900, 1:1, nastoletnia detektyw.jpg) Google iqdb

 No.253[Reply]

czy można tu pisać w formie żeńskiej??
3 posts omitted. Click reply to view.

 No.257

>>255
bardzo mi miło, choć wolałbym kogoś na tyle suchego, by wyschły mi włosy zanim położę się spać

 No.258

>>257
suchego w sensie oschłego…

 No.260

>>258
ile anonów tyle różnych fetyszyDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] Next | Catalog
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]