[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1562079042859.jpg (177.68 KB, 1000x667, 1000:667, tumblr_n7pk5mN9K61qh0h7go1….jpg) Google iqdb

 No.2144[Reply]

moderacja to ścierwo jebane


File: 1562079018798.jpg (1.89 MB, 2796x1865, 2796:1865, b66e05b737321d9a14e9f330d4….jpg) Google iqdb

 No.2143[Reply]

ale smród tutaj macie kurwy jebane


File: 1562078907722.jpg (92.46 KB, 1024x683, 1024:683, 134617121728.jpg) Google iqdb

 No.2141[Reply]

ale loszka


File: 1562078877840.jpg (72.55 KB, 640x960, 2:3, 1507045_631663970213597_45….jpg) Google iqdb

 No.2140[Reply]

ile loszek sraliście w życiu? ja tylko 34


 No.2138[Reply]

tu jest nasrane


File: 1562075898083.gif (183.67 KB, 244x248, 61:62, satania śmiechła.gif) Google iqdb

 No.2132[Reply]

jebać czany postawione na cloudflare

 No.2133

zgniłem xD ale co się odjebało w sumie?

 No.2134


 No.2135

>>2134
taki wygląd uzależniania się od jednego dostawcy usług
nie działają czany, komunikatory, strony z anime, a nawet niektóre gry No.2129[Reply]

tutaj jest nasrane

 No.2130

to chowaj te dupe i nie srajFile: 1559998876791.png (487.65 KB, 1800x2226, 300:371, 190316155437283350.png) Google iqdb

 No.2079[Reply]

co tam, arnold, dupa pęka?
6 posts omitted. Click reply to view.

 No.2124

>>2123
adminem to nie wiem ale królem wilna jest Buldupcian a królową jest Miaudoczka

 No.2126

czuje dobrze element deep wilna tak głębokiego że go nawet nie ma na pikrelu :3

 No.2128

>>2124
xD taka prawdaFile: 1561586098103.png (14.04 KB, 351x375, 117:125, kara żaba.png) Google iqdb

 No.2127[Reply]

no i zdechł


File: 1560352959863.jpg (248.16 KB, 1200x634, 600:317, spierdoxy.jpg) Google iqdb

 No.2094[Reply]

Dobrze że nie masz pieniędzy bo wydałbyś wszystko na topczipsy

 No.2097

nk ten fanfik jakiejś nastolatki gdzie taco i quebo ją porywają i zamieniają w seksualną niewolnicę

 No.2125

ciekawe czy taco jeszcze lurkujeDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]