[ a / b / trip ] [ Search ] [ Overboard ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554142006755.jpg (96.23 KB, 687x500, 687:500, anon.jpg) Google iqdb

 No.199[Reply]

czemu tu jeszcze nie ma placków

 No.202

File: 1554142086548.gif (1.99 MB, 540x303, 180:101, wkurw.gif) Google iqdb

szmato
szmatą jesteśFile: 1554139210799.jpg (404.04 KB, 1118x1080, 559:540, rozjebana dziewczynka.jpg) Google iqdb

 No.181[Reply]

pojebało mnie na stare lata, widzę strony do góry nogami…

 No.187

body {
transform: rotate(0) !important;
}

 No.188

>>187
już samo się naprawiłoFile: 1554138645831.jpg (166.09 KB, 850x1203, 850:1203, __shoebill_kemono_friends_….jpg) Google iqdb

 No.180[Reply]

ciekawe

 No.186

File: 1554140330073.webm (235.82 KB, 640x360, 16:9, urban_takbylo.webm) Google iqdb
File: 1554139513931.jpg (17.87 KB, 480x320, 3:2, FB_IMG_1483659363780.jpg) Google iqdb

 No.183[Reply]

wszędzie widzę memy


File: 1554132015931.jpg (171.62 KB, 850x1201, 850:1201, sample_426b39a88033a013581….jpg) Google iqdb

 No.150[Reply]

poproszę o spermę typu 3D to może sobie zwalę
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.158

>>150
jak można narysować aż tak brzydkiego arta
trzeba mieć chyba skręcone obie ręce wraz z palcami albo wadę wzroku -50 dioptrii

 No.171

>>158
spermiarze pod wszystko zwalą

 No.179

koń zwalony [cool][czesc]👋🏻🕶️File: 1554135221728.gif (3.89 MB, 200x200, 1:1, wincenty mahoniowy.gif) Google iqdb

 No.164[Reply]

i to tyle? dobrze przynajmniej że vpn użyłem jak tu wszedłem

 No.165

czego znowu nie umiesz tomek

 No.175

>bynajmniej w sensie bynajmniejFile: 1554124936649.png (168.36 KB, 419x376, 419:376, jew.png) Google iqdb

 No.104[Reply]

mode mam pytanie, skoro używanie awatarów i ogólna atencja nie jest bananowa, to czy wyzywanie za używanie awatarów i podżeganie osób ich używających też nie jest?
5 posts omitted. Click reply to view.

 No.121

>>119
co za dużo to niezdrowo

 No.127

File: 1554127205269.gif (21.05 KB, 300x309, 100:103, 1314152935061.gif) Google iqdb

to nie wilgówno żeby leciały bany za takie pierdoły ziomek

 No.133

>>127
to xDFile: 1554122056707.jpg (909.77 KB, 810x1080, 3:4, 183-a1f40d41247f1a2b96951a….jpg) Google iqdb

 No.68[Reply]

chciałbym was przestrzec że to najprawdopodobniej czan torufaga
więc jedyne co należy tu zrobić to się solidnie wysrać
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.93

File: 1554123234519.gif (30.6 KB, 220x166, 110:83, oddech.gif) Google iqdb

>>91
i o to chodzi, zesrałeś się, tutaj, tak trzymaj

 No.110

>chciałbym was przestrzec że to najprawdopodobniej czan torufaga
teraz to mnie zachęciłeś do postowania :3

 No.129

>>93
dredcwel wykrytyFile: 1554123439561.jpg (3.15 MB, 4320x3240, 4:3, hipis mocz.jpg) Google iqdb

 No.96[Reply]

dawać mi rangę moda na tym kurwidole
1 post omitted. Click reply to view.

 No.100

otyły panie, czy to naprawdę ty?

 No.106

File: 1554125329766.jpg (52.92 KB, 900x556, 225:139, 190115195139430033.jpg) Google iqdb

>>100
ależ skąd, Pan Putas nawet by się nie zniżył by tu postować

 No.108

wyżej o rangę jak w sieci komórkowej
wyżej o rangę jak rover, mój fiut to dla niej siorberFile: 1554125177789.jpg (273.93 KB, 1024x1446, 512:723, karalinka smug.jpg) Google iqdb

 No.105[Reply]

*zesrywa się na całego boards*
Ahhhhh. Ale ulga. Teraz już, sprzątaj.


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
| Catalog
[ a / b / trip ] [ Search ] [ Overboard ]