[ a / b / trip ] [ Search ] [ Overboard ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1554317469980.jpg (147.16 KB, 1000x1000, 1:1, Axis.Powers .Hetalia.full.….jpg) Google iqdb

 No.500[Reply]

pięćset plus get
6 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.516

>>512
żigłem

 No.519

File: 1554381990573.jpg (168.37 KB, 558x583, 558:583, ładna pani patrzy na ciebi….jpg) Google iqdb

>>503
>get odnosi się jedynie do dłuższego ciągu tych samych cyfr
>>88
>>300
>>500
problem?

 No.520

>>519
jeszcze >>444File: 1554142236099.gif (76.24 KB, 507x516, 169:172, tatatato.gif) Google iqdb

 No.203[Reply]

 No.510

spuściłem się w nie [cool]File: 1554312651224.jpg (117.35 KB, 634x578, 317:289, ss_(2017-04-19_at_11.02.01….jpg) Google iqdb

 No.484[Reply]

>uczniowie Sokratesa
podoba się to dla mnie :3
1 post omitted. Click reply to view.

 No.493

File: 1554316578080.jpg (303.42 KB, 1920x1080, 16:9, Comic Girls - 08 (9).jpg) Google iqdb

>>485
niemiło

 No.495

>>493
ale jej ryj wykrzywiło na picrelu
jednocześnie wkurzona i zmartwiona

 No.509

File: 1554323304119.jpg (156.88 KB, 700x990, 70:99, boi oblężony.jpg) Google iqdb

od teraz to chłopcowyFile: 1554236623013.jpg (1.32 MB, 2213x2773, 2213:2773, anon.jpg) Google iqdb

 No.393[Reply]

skoro nazwa czana pochodzi od aten to maskotką czana jest sokrates? był niezwykle mądry i miał twarz 1.5/10, prawdziwy anon w świecie starożytnej grecji
7 posts omitted. Click reply to view.

 No.501

>>497
>>498
ta sama ciota

 No.502

File: 1554318102098.gif (259.11 KB, 500x354, 250:177, 190310165106606645.gif) Google iqdb

>>501
🤡💊

 No.508

>>502
sam jesteś klaunFile: 1554281060425.jpg (199.71 KB, 1209x1682, 1209:1682, 27.jpg) Google iqdb

 No.413[Reply]

sperma fred? sperma fred
16 posts and 10 image replies omitted. Click reply to view.

 No.494

>>492
taki już nasz los, rucham psa jak sra

 No.496

>>491
myśle że społeczność wileńska jednak nie zasługuje na kontent który produkuję

 No.1696

123 testFile: 1554214076813.webm (3.44 MB, 640x360, 16:9, ŁOKIETO.webm) Google iqdb

 No.338[Reply]

żeżu temat
10 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

 No.409

>>338
i takie coś puszczają w telewizji?!

 No.438

>>409
w czym to jest niby gorsze od bezsensownego wklejania mordy papieża do losowych obrazków?

 No.439

>>438
zły wpływ na młodzieżFile: 1554237880041.jpg (18 KB, 480x360, 4:3, hqdefault.jpg) Google iqdb

 No.402[Reply]

Witajcie
Jestem anonem nazistą
Miło mi was poznać anonki
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.431

>>406
paliłbym ruchami frykcyjnymi kondoma w twojej dupci ;3
chciałbyś?

 No.435

>>431
a co ty gej?

 No.436

>>404
Szanuje żydów takich jak Otto Weininger.
>>407
hardy komuch czy socjaldemokracja?File: 1554236191513.png (14.64 KB, 343x287, 49:41, Screenshot_2019-04-02_22-1….png) Google iqdb

 No.389[Reply]

nie można przesuwać tym okienkiem?
5 posts omitted. Click reply to view.

 No.403

>>389
>przesuwanie okienkiem
ten czan jest more unique dlatego nie występuje tu taka opcja

 No.411

mi nie bzika captcha w tym okienku

 No.412

>>411
mi działaFile: 1554232805921.webm (2.04 MB, 320x240, 4:3, !swt.webm) Google iqdb

 No.387[Reply]

stupki


 No.371[Reply]

kurwy żydowskie na zawsze kurwami będom

 No.374

niemiło :(

 No.384

File: 1554230104304.gif (391.17 KB, 500x463, 500:463, tumblr_olr21mQw6h1w2pqyno1….gif) Google iqdb

>file deleted
co to za cenzura na moim chanie

 No.386

File: 1554230756714.webm (177.34 KB, 736x552, 4:3, klod pieprzeni żydzi.webm) Google iqdb
Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
| Catalog
[ a / b / trip ] [ Search ] [ Overboard ]