[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]

/b/ - Miłośnicy Grecji, uczniowie Sokratesa

Email
Subject
Comment
Verification
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1556914744610.png (210.96 KB, 537x768, 179:256, 1556909219855.png) Google iqdb

 No.1718[Reply]

zakładam sobie fred bo potrzebuje gdzieś wrzucić obrazki
61 posts and 57 image replies omitted. Click reply to view.

 No.2194

File: 1563724758748.jpg (315.11 KB, 1280x1740, 64:87, 1563710169670199748.jpg) Google iqdb


 No.2195

File: 1563724803463.jpg (829.01 KB, 960x1379, 960:1379, 1563710425739486627.jpg) Google iqdb


 No.2196

File: 1563724851092.jpg (1.08 MB, 4032x3024, 4:3, 1563708187189890503.jpg) Google iqdb
File: 1563659659846.png (682.73 KB, 696x960, 29:40, 15612745495434131673082298….png) Google iqdb

 No.2167[Reply]

https://discord.gg/QZbMapX
zapraszam na discorda ;)

 No.2168

invalid inviteFile: 1563307093010.png (99.26 KB, 800x800, 1:1, zabka przezroczysta.png) Google iqdb

 No.2166[Reply]

pan koreańczyk co się jara japońskimi gierkami muzycznymi a zarazem studiuje jakiś kierunek muzyczny na amerykańskim uniwersytecie zaaranżował piosenkę z beatmanii fajnie
https://www.youtube.com/watch?v=kkNNHb1_tVw
macie posłuchajcie sobie


File: 1562941709034.jpg (78.72 KB, 738x741, 246:247, 1560069816763685618.jpg) Google iqdb

 No.2160[Reply]

nieznalem tego szona
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.2163

>>2162
no kurwa przecież masz namacalne dowody na prawdziwość tego xD w płaską ziemię też wierzysz?

 No.2164

>>2163
>masz namacalne dowody na prawdziwość tego
to czemu dalej jest to nazywane teorią?

a w płaską ziemie nie wierze

 No.2165

>>2164
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_naukowa

>Teoria naukowa – całość logicznie spoistych uogólnień, wywnioskowanych na podstawie ustalonych faktów naukowych i powiązanych z dotychczasowym stanem nauki. Ma na celu wyjaśnienie przyczyny lub układu przyczyn, warunków, okoliczności powstawania i określonego przebiegu danego zjawiska. Jest podsumowaniem wyników szczegółowych pracy naukowej. Wieńczy badania naukowe.


czyli to nie jest teoria w potocznym pojęciu tego słowa tylko stwierdzenie potwierdzone naukowoFile: 1562078946357.jpg (279.02 KB, 815x1222, 815:1222, 0004UW0YM5V1JLE7-C122-F4.jpg) Google iqdb

 No.2142[Reply]

moderacja to jebane kurwy haha jebać was

 No.2159

POTĘŻNE UDAFile: 1562411425316.gif (7.76 KB, 100x100, 1:1, siup.gif) Google iqdb

 No.2156[Reply]

jak się nazywał ten czan z którym atenszon miał sojusz? wisi jeszcze?

 No.2157

a dobra wiem, szon.cf i spadł
>You'll have to wait another 1 year before deleting that.
xD

 No.2158

otóż był to vichanFile: 1562080467903.png (107.44 KB, 320x320, 1:1, smieszny pan.png) Google iqdb

 No.2147[Reply]

wszystkiego najlepszego tomo!

 No.2149

File: 1562187737732.png (1.31 MB, 960x1620, 16:27, 1562177728543617668.png) Google iqdb

JESTEM ŚCIGANY Z URZĘDU

 No.2150

File: 1562348793512.jpg (61.98 KB, 504x452, 126:113, chuj wam w dupe spierdoksy….jpg) Google iqdb


 No.2151

>>2150
ale przecież to wilniaki to były gównojady a nie karaniakiFile: 1554826494230.jpg (2.63 MB, 3054x2172, 509:362, 243.jpg) Google iqdb

 No.750[Reply]

postuje na martwym
8 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.2082

babum

 No.2083

wrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrum

 No.2148

kto nie bumpuje ten jest chujeFile: 1562078321225.gif (124.44 KB, 200x230, 20:23, papaj tanczy.gif) Google iqdb

 No.2137[Reply]

get

 No.2139

TRAFIŁ JEBANY!!!!!!!! :D

 No.2146

File: 1562079471261.gif (44.58 KB, 94x94, 1:1, bk.gif) Google iqdb

mode przylutuj xDFile: 1562079112356.png (683.79 KB, 469x628, 469:628, 1.png) Google iqdb

 No.2145[Reply]

haha pedały jebane


Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / trip ] [ Search ] [ Szon.cf ]